PL

EN

Analityka chemiczna i spożywcza
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 3325 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Analityk jest specjalistą, którego zadaniem jest opracowywanie, rozwijanie i zastosowanie metod, aparatów i procedur, w celu uzyskania informacji o składzie chemicznym materiałów i ich zmienności np. w czasie przechowywania lub przetwarzania, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym i w powiązaniu. Absolwent tego kierunku posiada niezbędną Wiedzę do rozwiązania podstawowych zagadnień analitycznych oraz potrafi ocenić poprawność uzyskanych wyników. Zna techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Posiada również wiedzę z zakresu zasad organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

Kierunek Analityka Chemiczna i Spożywcza uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2021/2022. 
 Specjalności

  • analityka środowiska
  • analityka żywności

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Analityka Chemiczna i Spożywcza powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub biologii (B)  lub geografii (G) lub  informatyki.Co będziesz studiował?

Program kształcenia obejmuje  podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię, matematykę oraz ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej 
i spożywczej). Uczęszczając na zajęcia zapoznasz się z tematyką związaną m.in. z nowoczesnymi technikami analitycznymi, analizą instrumentalną, zasadami pobierania i przygotowywania próbek do analizy, organizacją laboratorium i kontrolą jakości wyników analitycznych, monitoringiem, ochroną i analizą środowiska w różnych elementach ekosystemu tj. w  wodzie, glebie i powietrzu, analizą odpadów przemysłowych, problemami analizy żywności, metodami enzymatycznymi w analityce spożywczej i chemicznej, toksykologią żywności.

Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami spożywczymi i zakładami przemysłowymi. W trakcie studiów wielokrotnie odbywają się wycieczki do tych jednostek. Nieodzownym elementem programu studiów jest 4-tygodniowa praktyka co pozwoli na zdobycie pożądanego przez pracodawcę doświadczenia zawodowego. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których decydujesz sam. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: ochrona, monitoring i analiza zanieczyszczeń środowiska, analiza powietrza atmosferycznego, analiza odpadów przemysłowych, analiza i unieszkodliwianie ścieków, analiza kąpieli galwanicznych i właściwości powłok, analiza surowców i ocena produktów przemysłu spożywczego, systemy zarządzania jakością, mikrobiologia żywności, podstawy analizy sensorycznej i wiele innych. 
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwenci Analityki Chemicznej i Spożywczej mogą pracować w każdym laboratorium przemysłowym. Są przygotowani do pracy w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska (RDOŚ, WIOŚ) oraz w instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych (IJHARS, Sanepid). Potencjalna praca czeka w laboratoriach kontrolno-pomiarowych zakładów przemysłowych, stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków, laboratoriach kryminalistycznych. Obszar badań i rozwoju (R&D) zakładów farmaceutycznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych także dają możliwość rozwoju Twojej przyszłej kariery zawodowej. A wszystko to dzięki znajomości podstawowych zasad i technik pracy w laboratoriach  akredytowanych.Dlaczego studia na kierunku?

Bydgoszcz jest prężnie rozwijającym się miastem akademickim i przemysłowym. Od lat jest miastem ściśle związanym z przemysłem m.in. chemicznym i spożywczym. Znalezienie pracy nie jest problemem, a odbyte wcześniej praktyki znacznie to ułatwiają. Wydział posiada wykwalifikowaną kadrę akademicką i nowocześnie wyposażone pracownie naukowo-dydaktyczne. Studia przygotowują kadry dla firm/instytucji zajmujących się kontrolą jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego i chemicznego. Studenci mogą brać udział w projektach badawczych co dodatkowo rozwija i podnosi kwalifikacje zawodowe. Osiągnięte wyniki badań publikują w czasopismach naukowych, biorą udział w konferencjach dla młodych adeptów nauki. Swoją pasję do chemii studenci mogą rozwijać w dwóch aktywnie działających kołach naukowych „Cibus” i „Pentryt”. Chętni i otwarci na świat studenci mają możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu „Erasmus+”.Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub biologii (B), geografii (G),  informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 2G(pp albo 2pr) lub 2I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia ∑ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia