PL

EN

Zarządzanie i inżynieria produkcji
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Cena: 2944 zł

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny (są to laboratoria, zajęcia projektowe, ćwiczenia). Taki profil studiów pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz równie ważnych w pracy zawodowej kompetencji społecznych. Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym mogą z powodzeniem zajmować się w miejscach pracy dbaniem o jakość wytwarzanego produktu oraz zarządzaniem produkcją w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko strat wynikających z wytworzenia niewłaściwego produktu, koordynowaniem i zapewnianiem optymalnej pracy i produkcji, dzięki czemu wydajność, a więc i dochody przedsiębiorstwa znacznie wzrastają, planowaniem od początku do końca procesu produkcji, a także doradzaniem i pomocą przedsiębiorstwom w taki sposób, aby zoptymalizować procesy produkcyjne w ich firmie i sprawić, by nie zagrażały one środowisku. Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczęło się w roku akademickim 2008/2009.


 Specjalności

  • projektowanie usług logistycznych
  • zarządzanie procesami produkcyjnymi

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji powinieneś zadbać o jak najlepsze wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu: planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, technik organizatorskich i decyzyjnych, finansów i rachunkowości, zarządzania jakością, zarządzania projektami, logistyki, metrologii technicznej, mechaniki konstrukcji, programowania i baz danych, projektowania i grafiki inżynierskiej, projektowania procesów produkcyjnych, technologicznych i logistycznych, automatyzacji i robotyzacji procesów , informatyki w zarządzaniu i technologii informacyjnej. Zyskasz umiejętności praktycznego zastosowania metod, narzędzi i technik inżynierskich w produkcji i biznesie oraz posługiwania się nimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, a także projektowania systemów lub procesów.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji możesz znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłowym, budowlanym i usługowym. Możesz zostać profesjonalnym menedżerem produkcji, specjalistą ds. planowania, przygotowania i sterowania produkcją, specjalistą ds. logistyki, specjalistą ds. zapewnienia jakości, ekspertem w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania. Kończąc kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji będziesz również znakomicie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Dlaczego studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Wartością dodaną kierunku jest praktyka zawodowa trwająca 6 miesięcy. Jest to dla Ciebie możliwość wykorzystania i sprawdzenia zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Kończąc kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, będziesz atrakcyjnym i poszukiwanym pracownikiem we wszystkich sektorach przemysłu i usług. Na rynku rośnie zapotrzebowanie na inżynierów o unikatowych kwalifikacjach łączących wiedzę zarządczą ze specjalistyczną z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, technologicznych i logistycznych, wdrażania automatyzacji i robotyzacji produkcji czy koordynowania działań przy pomocy zintegrowanych systemów informatycznych. Część studiów będziesz mógł odbywać za granicą (np. w Hiszpanii, Norwegii, Danii, Portugalii), w ramach programu ERASMUS. Wydział współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi w regionie kujawsko-pomorskim, dlatego też program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje praktyki studenckie w renomowanych firmach jak np. w: ATOS Global Delivery Center Polska sp. z o. o. sp. k., PESA Bydgoszcz S.A., Remondis Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz. DB Schenker Oddział Bydgoszcz. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - ProNatura Can-Pack S.A., MIKO RHC Sp.z o.o. Polska, POLITECH Sp.z o.o., BART Sp.z o.o., Cukiernia SOWA, Metalkas Sp. z o.o. oraz w wielu innych. Kryteria przyjęć na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) albo F(pr) albo Ch(pr) albo B(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia