PL

EN

Architektura
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 60 20

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Języki wykładowe na kierunku:  

Praca architekta to przede wszystkim projektowanie budynków, definiowanie układów funkcjonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów przestrzennych i koordynacja prac innych branż biorących udział w procesie budowlanym. Szczególną rolę w pracy architekta odgrywa połączenie prawidłowych rozwiązań funkcjonalnych z wysokim poziomem estetycznym budynku. Architekt zajmuje się: Projektowaniem budynków o różnych funkcjach (np. mieszkaniowe, usługowe, użyteczności publicznej, przemysłowe) i różnej konstrukcji (np. murowane, szkieletowe). Koordynowaniem prac projektantów innych branż (m. in. konstruktorów, projektantów branży sanitarnej, czy elektrycznej). Kreowaniem wizji funkcjonowania budynku, przestrzeni półpublicznej, publicznej, czy całego miasta. Projektowaniem osiedli mieszkaniowych wraz z terenami towarzyszącymi (np. parkingi, zieleńce, place zabaw, tereny rekreacyjne). Projektowaniem rozwiązań funkcjonalnych dla budynku. Adaptacją istniejących budynków do nowych funkcji użytkowych. Projektowaniem prac budowlanych (w tym konserwatorskich) przy obiektach zabytkowych. Opracowywaniem programów rewitalizacyjnych (przy współudziale innych specjalistów). Projektowaniem wnętrz. Tworzeniem wizualizacji projektów architektonicznych. Kształcenie na kierunku Architektura rozpoczęło się w roku akademickim 2011.Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Architektura jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy zagadnienia techniczne, inżynierskie z artystycznymi i humanistycznymi. W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: historię sztuki, matematykę, geometrię wykreślną) oraz przedmioty kierunkowe, m.in. teorię architektury i urbanistyki, historię architektury, konstrukcje i materiałoznawstwo budowlane, architekturę krajobrazu, rysunek odręczny i malarstwo, instalacje budowlane, infrastrukturę miasta. Szczególną wagę podczas studiów na kierunku Architektura mają dwa przedmioty: Studio Projektowe Architektury oraz Studio Projektowe Urbanistyki, podczas których nauczysz się podstawowych zasad projektowania pojedynczych obiektów architektury (m. in. mieszkaniowych, usługowych, użyteczności publicznej), jak i przestrzeni miejskich. Studia Projektowe odbywają się w małych grupach, zapewniając dobry, bezpośredni kontakt z wykładowcami. Podczas studiów architektonicznych rozwiniesz swoje umiejętności rysunkowe, wrażliwość plastyczną, wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętności logicznego rozumowania. Będziesz wykorzystywać zaawansowane techniki komputerowe, w tym projektowanie 3D i parametryczne (BIM). Ostatni semestr studiów w całości przeznaczony jest na odbycie praktyk zawodowych, które wprowadzą w realia funkcjonowania biura architektonicznego i przygotują do pracy zawodowej po studiach. Z kolei podczas wakacji pomiędzy kolejnymi latami studiów będziesz uczestniczyć w krótkich praktykach inwentaryzacyjnych oraz plenerze rysunkowym. Oferujemy także interesujące przedmioty obieralne, które pomogą rozwinąć Twoje zainteresowania, m.in. projektowanie energooszczędne, architektura przestrzeni publicznych, projektowanie w obszarze historycznym, czy projektowanie detalu architektonicznego.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Architektura będziesz przygotowany do podjęcia pracy związanej z architekturą i urbanistyką. Najczęstszą drogą zawodową naszych absolwentów jest podjęcie pracy w biurze architektonicznym, co daje możliwość tworzenia własnych projektów architektonicznych i obserwowanie powstawania na ich podstawie prawdziwych budowli. Ale możliwe są też inne ścieżki zawodowe: praca w firmach wykonawczych, deweloperskich, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, pracowniach konserwatorskich, czy pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz. Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów na kierunku Architektura będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie. Będziesz mógł także kontynuować edukację na studiach II stopnia, by w przyszłości mieć możliwość uzyskania uprawnień architektonicznych bez ograniczeń.Dlaczego studia na kierunku architektura?

Architektura przez swoją interdyscyplinarność pozwala na równoczesne rozwijanie umiejętności inżynierskich i artystycznych. Pozwala na wyzwolenie kreatywności i pomysłowości, przy jednoczesnej praktycznej nauce zawodu, będącego częścią inwestycyjnego procesu budowlanego. Architektura prowadzona jest w małych, elitarnych grupach, co zapewnia lepszy, bezpośredni kontakt z wykładowcami. Umożliwia to budowanie indywidualnych relacji i wysokie spersonalizowanie procesu dydaktycznego.Kryteria przyjęć na kierunek architektura

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

Σ =  JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp) + 1,5 M(2pr) albo F(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo HS(pp albo 2pr) + EPetap I + EPetap II

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek odręczny z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. 

  • Ocena od 0 do 150 punktów

Etap II – test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym.

  • Ocena od 0 do 150 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia