PL

EN

Inżynieria odnawialnych źródeł energii
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii  jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. W ramach tych studiów zdobędziesz podstawową wiedzę o budowie, działaniu oraz eksploatacji maszyn i całych instalacji w oparciu o zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Co więcej, będziesz w stanie odpowiednio ocenić ich wpływ na środowisko. Nauczysz się także dobierać materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn oraz komputerowego wspomagania projektowania i symulacji działania instalacji OZE. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.
 
Inżynier OZE zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaiki, biomasy, biopaliw itp.: odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.
 
Dzięki pracy inżyniera OZE powstają nowe elektrownie wiatrowe i wodne, farmy fotowoltaiczne, systemy ogrzewania domów wodami geotermalnymi, itp. Pracownik tej branży ma do czynienia z najnowocześniejszymi urządzeniami produkującymi energię z odnawialnych źródeł. Praca charakteryzuje się koniecznością poszerzania wiedzy z racji dynamicznego rozwoju technologii - zatem jest ciekawa i pełna wyzwań w zakresie poszukiwań nowych sposobów pozyskiwania energii z natury. Dzięki temu ludzie mogą płacić mniejsze rachunki za prąd, a środowisko naturalne jest mniej zanieczyszczone.
 
Warto podkreślić, że kształcenie na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii rozpoczęło się w roku akademickim 2012/2013. W ostatnich latach na kierunku tytuł inżyniera otrzymało ponad 300 absolwentów!

Kształcimy na wysokim poziomie! W ramach rozstrzygnięcia VI edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” zgłoszony wniosek akredytacyjny decyzją recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej kierunek studiów „Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii” uzyskał w 2021 roku Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. 
 Specjalności

 • monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • projektowanie instalacji odnawialnych źródeł eneregii

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii powinieneś zadbać o wyniki z dwóch maturalnych przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch).
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Co będziesz studiował?

Na początek zapoznasz się z przedmiotami ogólnymi, w tym dotyczącymi technologii informacyjnych czy komunikacji społecznej. Czekają na Ciebie 4 semestry nauki języka obcego oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska czy też prezentacyjna. Potem będą niezbędne przedmioty podstawowe, a więc matematyka, fizyka, chemia, termodynamika techniczna, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, czy też przedmioty związane z BHP oraz aspektami własności intelektualnej. Na koniec przedmioty kierunkowe. Będą to przedmioty związane ściśle z branżą OZE. Dotyczyć będą projektowania, budowy i eksploatacji instalacji OZE. Poznasz również, już w zakresie wybranych instalacji, technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Wykładowcy naszego wydziału zaznajomią Cię z problematyką geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych – tak popularnych teraz instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji fototermicznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowe projektowania wybranych instalacji OZE.

W trakcie studiów masz możliwość odbycia staży i praktyk przemysłowych w licznych firmach branży OZE w Bydgoszczy i okolicy. Wydział Inżynierii Mechanicznej od kilku lat współpracuje z czołowymi firmami z tej branży z regionu i kraju.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Liczba osób, które zostały zatrudnione w sektorze odnawialnych źródeł energii na całym świecie w zeszłym roku przekroczyła jedenaście milionów, a branża ta ciągle się rozwija. Świat i Europa stawia na ekologię, dlatego znaczenie tego zawodu w ostatnich latach stale rośnie. Inżynierom ds. odnawialnych źródeł energii sprzyjają trendy do ograniczania emisji szkodliwego dwutlenku węgla, a także rozwój nowych technologii w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dlatego też nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie.
Gdzie zatem znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii?
Po ukończeniu studiów będziesz mógł być przygotowany do pracy jako specjalista w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła. Będziesz mógł także pracować jako projektant, nadzorca oraz sprzedawca wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii, operatorów procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów odnawialnych źródeł energii - elektrowni wiatrowych czy biogazowni. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to na pewne jest to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

Śledząc losy naszych absolwentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej zauważamy, że pracują oni jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji OZE
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią w firmach bądź urzędach miast i gmin
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej
   Dlaczego studia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii?

Z wiedzą zdobytą na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej łatwiej Ci będzie konkurować na specyficznym, wymagającym rynku pracy w dziedzinach gospodarki stosujących coraz częściej mniej energochłonne i bardziej przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne. 

W trakcie studiów realizowane są atrakcyjne praktyki zawodowe w firmach branży OZE, które są Firmami Partnerskimi Kierunku IOZE (firmy te zatrudniają absolwentów oraz mają realny wpływ na merytoryczny zakres programu studiów): 

 • ONDE 
 • Eprosument  
 • Rawicom 
 • Hanplast Energy 
 • FlixEnergy 
 • PRO VENTO ENERGIA 
 • Projprzem Eko 
 • Martech 
 • i inne

Nasi absolwenci zakładają swoje firmy instalacyjne branży OZE, są zatrudniani w zakładach związanych z branżą energetyczną i instalacji OZE. W wielu z tych firm stanowią już duży procent zatrudnionych pracowników, co świadczy o zaufaniu pracodawców branży OZE dla posiadanej wiedzy przez absolwentów kierunku. Absolwenci kierunku IOZE zatrudniani są również w wyższych uczelniach i instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych. Z niektórymi absolwentami naszego kierunku zetkniesz się już na studiach, ponieważ pracują już na naszej uczelni lub zetkniesz się z nimi na praktykach, bo pracują już w firmach branży OZE.  

Wszechstronność wykształcenia naszych absolwentów powoduje, że z powodzeniem i z sukcesami pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku studiów, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.

Studiując na kierunku IOZE możesz poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania w ramach funkcjonującego Studenckiego Koła Naukowego pn. Inżynieria OZE.
Branża OZE jest jedną z ważniejszych dziedzin rozwijanych na Politechnice Bydgoskiej w zakresie badań i współpracy z przemysłem. Przejawem tego jest funkcjonujące na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i realizowane zlecenia dla branży OZE oraz projekty badawcze.

Swoje tematyczne studia z branży OZE możesz kontynuować na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej na poziomie magisterskim, gdzie jest uruchomiona specjalność Inżynieria OZE na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Możesz też wybrać inne pokrewne kierunki studiów na Politechnice Bydgoskiej np. Inżynieria Środowiska. Po więcej informacji zapraszamy na Facebook, Linkedin.
 Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia