PL

EN

Inżynieria środowiska
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Inżynier środowiska: zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych będących wyposażeniem technicznym budynków, zajmuje się procesami i technologiami oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, sposobami zagospodarowania odpadów oraz wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym, wykonuje badania związane z eksploatacją, diagnostyką oraz kontrolą jakości stosowanych technologii i urządzeń, prowadzi badania z zakresu zanieczyszczeń środowiska, zna zasady określania wartości robót budowlanych, stosuje technologie GIS oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie.Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Budownictwo powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego matematyki (M), fizyki (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich. Celem kształcenia jest poznanie i rozwiązywanie problemów z zakresu infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych; wyposażenia technicznego budynków w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne; procesów i technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów; systemów wodnych - zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią; wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym. Ponadto nasi STUDENCI z wielkim powodzeniem realizują swoje marzenia zarówno w kraju jak i za granicą. Na Wydziale bardzo popularny jest program ERASMUS PLUS, w ramach którego można studiować czy odbywać praktykę zawodową poza granicami Polski, m.in. Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Wyspy Kanaryjskie, Chorwację czy Turcję. Te wyjazdy przyczyniają się do nawiązania wielu kontaktów zawodowych oraz przyjaźni na całe życie.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Rynek pracy dla absolwentów kierunku inżynierii środowiska to przede wszystkim przedsiębiorstwa budowlane oraz biura projektowe zajmujące się sieciami i instalacjami technicznymi w budynkach. Ponadto możecie się realizować zawodowo zarówno w jednostkach państwowych jak i samorządowych oraz w firmach związanych z gospodarką nieruchomościami. Po ukończeniu naszych studiów możesz również otworzyć własną działalność projektową lub wykonawczą. Studia stwarzają możliwość do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.Dlaczego studia na kierunku Inżynieria środowiska?

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: inżynieria środowiska charakteryzuje praktyczny profil kształcenia. Nasi studenci mają możliwość wielowymiarowego zgłębiania wiedzy zarówno podczas ciekawych zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych jak i poza nimi. Zdobytą wiedzę studenci wykorzystują współpracując z licznymi firmami działającymi na rynku usług budowlanych i instalacyjnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego już podczas uczenia się. Tym samym w sposób aktywny, zarówno na placu budowy jak i w biurach projektowych, rozwijają swoje umiejętności.Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria środowiska

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia