PL

EN

Technologia chemiczna (UWAGA ! REKRUTACJA NA WYDZIAŁ)
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Charakterystyka kierunku studiów

NOWOŚĆ!
NOWA FORMUŁA REKRUTACJI!
Od roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kandydaci na studia stacjonarne rekrutują się na Wydział bez konieczności wyboru kierunku studiów.

Przyjęcie na studia stacjonarne odbywa się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a wyboru spośród czterech oferowanych kierunków*: technologia chemiczna, analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria farmaceutyczna, technologia żywności i żywienie człowieka, dokonasz w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów.

Limit przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia bez przypisania kandydata do kierunku na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ustala się w liczbie 30 kandydatów.

Masz więc dodatkowy rok na podjęcie decyzji, na którym kierunku na Wydziale chcesz kontynuować naukę. Na pierwszym roku wszyscy studiujecie te same przedmioty, aby zdobyć podstawową wiedzę istotną dla przyszłego technologa, analityka i inżyniera. Te podstawy są niezbędne, bo przygotują Was do studiowania przedmiotów kierunkowych, praktyk a także przyszłej pracy.

Kierunek Technologia chemiczna łączy treści z zakresu nauk chemicznych i technicznych. Zakres kierunku obejmuje procesy technologiczne, otrzymywanie nowych produktów, modernizację i optymalizację procesów technologicznych oraz kontrolę jakości produktów. Po ukończeniu kierunku technologia chemiczna będziesz przygotowany do projektowania procesów chemicznych oraz aparatury, pracy w laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i rozwojowych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym itp., zarządzania jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym.


Kierunek Technologia chemiczna posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2022 roku kierunek Technologia chemiczna studia I stopnia otrzymał CERTYFIKAT „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA potwierdzający wysoką jakość kształcenia i nowatorski, dostosowany do potrzeb rynku pracy, program studiów.

* Zasady przypisywania studentów do kierunku na WTiIChSpecjalności

  • technologia procesów chemicznych
  • chemia i technologia kosmetyków

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia na I roku będziesz studiował przedmioty wprowadzające do świata akademickiego, takie jak: sztuka studiowania, komunikacja społeczna i praca zespołowa, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawowe przedmioty nauk ścisłych. W drugim semestrze wybierzesz kierunek studiów, na którym będziesz kontynuował naukę w dalszych semestrach. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji dotyczącej wyboru w trakcie roku akademickiego odbędą się spotkania informacyjne, na których szczegółowo przedstawione zostaną programy kształcenia kierunków WTiICh.

Wybierając kierunek Technologia chemiczna
Zapoznasz się z podstawami technologii chemicznej, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi, projektowaniem technologicznym, technologią polimerów, inżynierią chemiczną i procesową. Oprócz tradycyjnych metod kształcenia takich jak wykłady multimedialne, zajęcia projektowe i laboratoryjne oraz seminaria, na zajęciach stosowane są elementy metody design thinking. Zajęcia projektowe realizowane w ramach różnych przedmiotów pozwalają na rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych problemów i obliczeń technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Ponadto, do rutynowych działań należą wizyty w zakładach branży chemicznej. Po 2 roku możesz wybrać jedną z 3 specjalności, na których oferujemy przedmioty uwzględniające nowe trendy w nauce i technice:

  • technologia procesów chemicznych
  • bioinżynieria
  • chemia i technologia kosmetyków

W ramach studiów studenci kierunku odbywają 6-tygodniową praktykę zawodową w zakładach pracy.  Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Technologia chemiczna będziesz przygotowany do pracy:

  • na stanowisku technologa i inżyniera procesowego w firmach z branży chemicznej i przetwórczej
  • w laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontrolnych przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych. 

Nasi absolwenci cieszą się dobrą opinią i zajmują eksponowane stanowiska stanowiąc kadrę kierowniczą i zarządzającą w liczących się firmach na rynku krajowym i europejskim. Ponad 80% absolwentów znajduje zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim w przedsiębiorstwach i instytucjach o dużym znaczeniu gospodarczym.Dlaczego studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej?

Bydgoszcz jest prężnie rozwijającym się miastem akademickim i przemysłowym. W regionie zlokalizowanych jest wiele rozwijających się firm przemysłu chemicznego i spożywczego. Znalezienie pracy po ukończeniu studiów na WTiICh nie jest problemem, a odbyte praktyki znacznie to ułatwiają. Studia przygotowują kadry dla firm i instytucji zajmujących się:

  • produkcją chemiczną, farmaceutyczną i spożywczą
  • kontrolą jakości surowców i produktów przemysłu  chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego.
  • ochroną środowiska

Będzie Cię uczyła wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy z branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Kadra prowadząca zajęcia może pochwalić się licznymi wynalazkami, co przekłada się na przyznane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody na światowych targach wynalazków, m.in.  na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu, Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze, czy na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji MTE w Kuala Lumpur w Malezji. Niektóre patenty są opracowane wspólnie ze studentami naszego Wydziału. 

Laboratoria WTiICh wyposażone są w nowoczesną aparaturę i urządzenia pomiarowe oraz stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem. Studenci mogą brać udział w projektach badawczych, co dodatkowo rozwija i podnosi kwalifikacje zawodowe. Osiągnięte wyniki badań publikują w czasopismach naukowych, biorą udział w konferencjach dla młodych adeptów nauki. Swoje pasje naukowe i zainteresowania studenci mogą rozwijać w kołach naukowych „Cibus” i „Pentryt”. Chętni i otwarci na świat studenci mają możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu „Erasmus+”.

Cenne doświadczenie zawodowe zdobędziesz w ramach praktyk zawodowych, które mogą być realizowane w wielu współpracujących z Wydziałem firmach. W ramach studiów zdobędziesz unikalne kompetencje miękkie, które pozwolą Ci na kontynuację kształcenia, ukierunkowanie kariery zawodowej lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.Kryteria przyjęć na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia