PL

EN

Analityka chemiczna i spożywcza (UWAGA ! REKRUTACJA NA WYDZIAŁ)
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Charakterystyka kierunku studiów

NOWOŚĆ!
NOWA FORMUŁA REKRUTACJI!
Od roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kandydaci na studia stacjonarne rekrutują się na Wydział bez konieczności wyboru kierunku studiów.


Przyjęcie na studia stacjonarne odbywa się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a wyboru spośród czterech oferowanych kierunków*: technologia chemiczna, analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria farmaceutyczna, technologia żywności i żywienie człowieka, dokonasz w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów

Limit przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia bez przypisania kandydata do kierunku na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ustala się w liczbie 30 kandydatów.

Masz więc dodatkowy rok na podjęcie decyzji, na którym kierunku na Wydziale chcesz kontynuować naukę. Na pierwszym roku wszyscy studiujecie te same przedmioty aby nabyć podstawową wiedzę istotną dla przyszłego technologa, analityka i inżyniera. Te podstawy są niezbędne, bo przygotują Was do studiowania przedmiotów kierunkowych, praktyk a także przyszłej pracy.

Analityka chemiczna i spożywcza to kierunek z obszaru nauk chemicznych i inżynierskich, który przygotowuje specjalistów do stosowania nowoczesnych metod, opracowywania procedur oraz obsługi urządzeń i aparatury mających zastosowanie w analizie składu chemicznego oraz jakości powietrza, wody czy żywności. Absolwent tego kierunku posiada niezbędną wiedzę do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych oraz potrafi ocenić poprawność uzyskanych wyników. Zna techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Posiada również wiedzę z zakresu zasad organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym. 

Kierunek Analityka Chemiczna i Spożywcza posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

* Zasady przypisywania studentów do kierunku na WTiIChSpecjalności

  • analityka środowiska
  • analityka żywności

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia na I roku będziesz studiował przedmioty wprowadzające do świata akademickiego, takie jak: sztuka studiowania, komunikacja społeczna i praca zespołowa, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawowe przedmioty nauk ścisłych. W drugim semestrze wybierzesz kierunek studiów, na którym będziesz kontynuował naukę w dalszych semestrach. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji dotyczącej wyboru w trakcie roku akademickiego odbędą się spotkania informacyjne, na których szczegółowo przedstawione zostaną programy kształcenia kierunków WTiICh.


 
Wybierając kierunek Analityka chemiczna i spożywcza

Zapoznasz się z tematyką związaną m.in. z nowoczesnymi technikami analitycznymi, analizą instrumentalną, zasadami pobierania i przygotowywania próbek do analizy, organizacją laboratorium i kontrolą jakości wyników analitycznych, monitoringiem, ochroną i analizą środowiska w różnych elementach ekosystemu tj. w  wodzie, glebie i powietrzu, analizą odpadów przemysłowych, problemami analizy żywności, metodami enzymatycznymi w analityce spożywczej i chemicznej, toksykologią żywności.
Nieodzownym elementem programu studiów jest 4-tygodniowa praktyka, która pozwoli na zdobycie pożądanego przez pracodawcę doświadczenia zawodowego. Program studiów oferuje wybór specjalności:
•    analityka żywności, 
•    analityka środowiska, 
na których proponujemy ciekawe przedmioty do wyboru, takie jak: ochrona, monitoring i analiza zanieczyszczeń środowiska, analiza powietrza atmosferycznego, analiza odpadów przemysłowych, analiza i unieszkodliwianie ścieków, analiza kąpieli galwanicznych i właściwości powłok, analiza surowców i ocena produktów przemysłu spożywczego, systemy zarządzania jakością, mikrobiologia żywności, podstawy analizy sensorycznej i wiele innych.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Analityka Chemiczna i Spożywcza możesz pracować w każdym laboratorium. Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska (RDOŚ, WIOŚ)
  • instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych (IJHARS, Sanepid).
  • laboratoriach kontrolno-pomiarowych zakładów przemysłowych, stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków, 
  • laboratoriach kryminalistycznych. 

Dzięki znajomości podstawowych zasad i technik pracy w laboratoriach  akredytowanych masz możliwość rozwoju kariery zawodowej w obszarze badań i rozwoju (B+R) zakładów chemicznych, farmaceutycznych czy przetwórczych.  


 Dlaczego studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej?

Bydgoszcz jest prężnie rozwijającym się miastem akademickim i przemysłowym. W regionie zlokalizowanych jest wiele prężnie rozwijających się firm przemysłu chemicznego i spożywczego. Znalezienie pracy po ukończeniu studiów na WTiICh nie jest problemem, a odbyte praktyki znacznie to ułatwiają. Studia przygotowują kadry dla firm i instytucji zajmujących się:

  • produkcją chemiczną, farmaceutyczną i spożywczą
  • kontrolą jakości surowców i produktów przemysłu  chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego.
  • ochroną środowiska


Uczyć Cię będzie wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy z branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Kadra prowadząca zajęcia może pochwalić się licznymi wynalazkami, co przekłada się na przyznane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody na światowych targach wynalazków, m.in.  na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu, Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze, czy na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji MTE w Kuala Lumpur w Malezji. Niektóre patenty są opracowane wspólnie ze studentami naszego Wydziału. 

Laboratoria WTiICh wyposażone są w nowoczesną aparaturę i urządzenia pomiarowe oraz stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem.
 Studenci mogą brać udział w projektach badawczych, co dodatkowo rozwija i podnosi kwalifikacje zawodowe. Osiągnięte wyniki badań publikują w czasopismach naukowych, biorą udział w konferencjach dla młodych adeptów nauki. Swoje pasje naukowe i zainteresowania studenci mogą rozwijać w kołach naukowych „Cibus” i „Pentryt”. Chętni i otwarci na świat studenci mają możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu „Erasmus+”.

Cenne doświadczenie zawodowe zdobędziesz w ramach praktyk zawodowych, które mogą być realizowane w wielu współpracujących z Wydziałem firmach. 
W ramach studiów zdobędziesz unikalne kompetencje miękkie, które pozwolą Ci na kontynuację kształcenia, ukierunkowanie kariery zawodowej lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.


 Kryteria przyjęć na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia