PL

EN

Zootechnika stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Zootechnik zajmuje się: nadzorem nad chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących, prowadzeniem prac hodowlanych zgodnie z kierunkiem produkcji danej fermy, utrzymaniem zwierząt zgodnie z dobrostanem, oceną jakości pasz przeznaczonych do skarmia zwierząt, przygotowaniem pasz (bilansowanie koncentratów i mieszanek paszowych), doradztwem żywieniowym bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i koni, a także zwierząt futerkowych, obrotem zwierzętami, czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami działającymi na rzecz poszczególnych sektorów produkcji zwierzęcej. Kształcenie na kierunku Zootechnika rozpoczęło się w 1971 roku.

Kierunek Zootechnika został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program studiów, otrzymał również certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.. Ponadto, kapituła konkursowa w 2020 roku wyróżniła kierunek certyfikatem nadzwyczajnym "Laur Innowacji”. Kierunek Zootechnika został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zootechnika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii (B), chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub geografii (G). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię, biochemię, biofizykę, anatomię zwierząt, fizjologię zwierząt) oraz przedmioty kierunkowe m.in. genetykę zwierząt i metody hodowlane, higienę i profilaktykę weterynaryjną, chów i hodowla zwierząt gospodarskich, dobrostan zwierząt. Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Dzięki obieralnym modułom tylko u NAS zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, bioasekuracji i technologii utrzymania, żywienia zwierząt na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych. Ponadto, poznasz metody pozyskiwania i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafił także przygotować wniosek w celu pozyskania dofinansowania do prowadzonej działalności.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Jako Absolwent kierunku Zootechnika będziesz mógł podjąć pracę przy zwierzętach na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych czy też ukierunkowanych na agroturystykę, w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w Polskim Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, w Polskim Związku Łowieckim. Jeśli uznasz, że przyjemność sprawia Tobie planowanie produkcji zwierzęcej to pracę możesz znaleźć w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych, oraz w Stacjach Hodowli i Unasieniania Zwierząt.

Możesz również podjąć pracę w specjalistycznych laboratoriach, Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, lub w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, czy też w redakcjach czasopism z branży rolniczej. Jeśli po ukończeniu I stopnia studiów będziesz chciał podnieść swoje kompetencje i umiejętności to proponujemy naukę na studiach II, a także III stopnia. Zachęcamy do rozwijania swoich pasji na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.Dlaczego studia na kierunku zootechnika?

Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu prowadzenia hodowli zwierząt i zarządzania produkcją zwierzęcą, studia na kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska gospodarczego i rynkowi pracy proponujemy Tobie obieralne kształcenie modułowe: Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą, Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych.

Dajemy Ci możliwość zdobywania umiejętności i kompetencji w nowoczesnych salach przy zastosowaniu innowacyjnych metod i pomocy dydaktycznych oraz w specjalistycznych laboratoriach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową. W dbałości o Twój komfort na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przygotowaliśmy dla Ciebie strefy relaksu, w których będziesz mógł odpocząć czekając na kolejne zajęcia. Dzięki współpracy z gospodarką będziesz mógł odbyć praktyki i staże w najnowocześniejszych fermach zwierząt gospodarskich.Kryteria przyjęć na kierunek zootechnika

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia