PL

EN

Transport i logistyka
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2886 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Studenci kierunku Transportu i Logistyka zajmować będą się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi projektowania procesów logistycznych, zarządzania i organizacji w magazynach, zarządzaniem przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi, projektowania systemów transportowych, eksploatacji środków transportu, likwidacją szkód w pojazdach oraz organizacją ruchu drogowego. Kształcenie na studiach stacjonarnych I stopnia trwa 7 semestrów. Specjalności

  • inżynieria powypadkowa w transporcie
  • inżynieria ruchu drogowego
  • organizacja transportu
  • transport drogowy
  • logistyka

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Transport i Logistyka należy zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji. Na początek czekają Cię przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także inne, poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty podstawowe dla kierunku transport i logistyka, a więc trochę matematyki, fizyki, informatyka, nauka o materiałach. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych dla kierunku transport i logistyka wchodzą zagadnienia z mechaniki technicznej, logistyki, inżynierii ruchu, systemów transportowych, elementów sztucznej inteligencji, ochrony środowiska w transporcie, ekonomiki transportu, infrastruktury transportu, grafiki inżynierskiej, konstrukcji środków transportu, eksploatacji technicznej, technik pomiarowych, automatyki, elektrotechniki i elektroniki oraz to co najważniejsze dla przyszłych logistyków organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie, projektowania i mapowania procesów logistycznych, technik i technologii logistycznych oraz automatyzacji i utrzymania systemów magazynowych.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończonych studiach na kierunku Transport i Logistyka absolwent ma możliwość podjęcia pracy w jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego i szynowego oraz firmach logistycznych i centrach logistycznych i dystrybucyjnych. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej lub logistycznej zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej. Absolwenci kierunku Transport i Logistyka po spełnieniu wymagań mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego nadawanego przez właściwego Ministra ds. Transportu.Dlaczego studia na kierunku transport i logistyka?

Wydział Inżynierii Mechanicznej dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą. Wiele stanowisk badawczych zostało zakupionych i zbudowanych w ostatnich latach, a szacunkowy koszt ich zakupu to przeszło 10 milionów złotych. Pracownicy wydziału aktywnie uczestniczą w projektach badawczych, w tym wiele prac jest realizowanych na potrzeby lokalnego przemysłu. Efektem tej działalności jest duża aktywność publikacyjna i patentowa pracowników. Wydział Inżynierii Mechanicznej od wielu lat jest liderem w tej sferze wśród wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Wyrazem uznania są uzyskiwane nagrody przez pracowników w sferze naukowej i dydaktycznej, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.Kryteria przyjęć na kierunek transport i logistyka?

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:}

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia