PL

EN

Inżynieria farmaceutyczna (UWAGA ! REKRUTACJA NA WYDZIAŁ)
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Charakterystyka kierunku studiów


NOWOŚĆ!
NOWA FORMUŁA REKRUTACJI!
Od roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kandydaci na studia stacjonarne rekrutują się na Wydział bez konieczności wyboru kierunku studiów.


Przyjęcie na studia stacjonarne odbywa się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a wyboru spośród czterech oferowanych kierunków*: technologia chemiczna, analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria farmaceutyczna, technologia żywności i żywienie człowieka, dokonasz w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów.

Limit przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia bez przypisania kandydata do kierunku na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ustala się w liczbie 30 kandydatów.

Masz więc dodatkowy rok na podjęcie decyzji, na którym kierunku na Wydziale chcesz kontynuować naukę. Na pierwszym roku wszyscy studiujecie te same przedmioty aby nabyć podstawową wiedzę istotną dla przyszłego technologa, analityka i inżyniera. Te podstawy są niezbędne, bo przygotują Was do studiowania przedmiotów kierunkowych, praktyk a także przyszłej pracy.

Inżynieria farmaceutyczna  jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Absolwenci świetnie odnajdą się na rynku pracy w różnych branżach przemysłu, szczególnie farmaceutycznego oraz kosmetycznego, a także pokrewnych. Kształcimy specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu technologii i inżynierii farmaceutycznej, szczególnie projektowania i kontroli procesów technologicznych. Absolwenci kierunku są wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu oceny jakości substancji oraz produktów leczniczych i kosmetycznych a także aspektów związanych z farmakologią i toksykologią produktów, co jest szczególnie istotne w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania. Inżynier farmaceutyczny potrafi wykorzystywać w swojej pracy szerokie kompetencje inżynierskie i różne dziedziny wiedzy od inżynierii chemicznej poprzez nauki chemiczne, technologię żywności i żywienia po nauki o zarządzaniu i jakości. 
Kierunek Inżynieria farmaceutyczna posiada pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

* Zasady przypisywania studentów do kierunku na WTiIChJakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia na I roku będziesz studiował przedmioty wprowadzające do świata akademickiego, takie jak: sztuka studiowania, komunikacja społeczna i praca zespołowa, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawowe przedmioty nauk ścisłych. W drugim semestrze wybierzesz kierunek studiów, na którym będziesz kontynuował naukę w dalszych semestrach. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji dotyczącej wyboru w trakcie roku akademickiego odbędą się spotkania informacyjne, na których szczegółowo przedstawione zostaną programy kształcenia kierunków WTiICh.

Wybierając kierunek Inżynieria farmaceutyczna
Zdobędziesz wiedzę niezbędna w pracy w obszarze branży farmaceutycznej i kosmetycznej, a także pokrewnych. W programie znajdziesz wiedzę o składnikach leków i suplementów diety, ich projektowaniu oraz szeroko pojętym zarządzaniu. Do realizowanych przedmiotów należą: propedeutyka sprzedaży i promocji zdrowia, lean manufacturing, hodowle komórkowe w badaniach biofarmaceutycznych, podstawy anatomii i fizjologii, technologia postaci leku, farmakologia, projektowanie suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia, innowacyjne metody prototypowania w inżynierii farmaceutycznej, komputerowo wspomagane metody w projektowaniu leków, kosmetyki naturalne z elementami receptury, surowce zielarskie w farmacji, podstawy toksykologii, adaptogeny i afrodyzjaki. Na zajęciach stosowane są elementy metody design thinking. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności dotyczące posługiwania się nowoczesną aparaturą kontrolno-pomiarową wykorzystywaną na etapie produkcji oraz do oceny surowców i gotowych produktów przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych. Wiele przedmiotów realizowanych w toku studiów prowadzonych jest przez doświadczoną kadrę pracującą w przemyśle.

W trakcie studiów studenci odbywają 10-tygodniową praktykę w firmach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej.


 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Inżynieria farmaceutyczna możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek branży farmaceutycznej i kosmetycznej, które należą do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Będziesz przygotowany do pracy w firmach zajmujących się produkcją:

  • leków oraz substancji czynnych będących ich składnikami, 
  • wyrobów farmaceutycznych, 
  • wyrobów kosmetycznych, 
  • suplementów diety. 

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy przy ich produkcji oraz w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych, diagnostycznych i kontroli jakości, a także w działach logistyki i sprzedaży. 


 Dlaczego studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej?

Bydgoszcz jest prężnie rozwijającym się miastem akademickim i przemysłowym. W regionie zlokalizowanych jest wiele prężnie rozwijających się firm przemysłu chemicznego i spożywczego. Znalezienie pracy po ukończeniu studiów na WTiICh nie jest problemem, a odbyte praktyki znacznie to ułatwiają. Studia przygotowują kadry dla firm i instytucji zajmujących się:

  • produkcją chemiczną, farmaceutyczną i spożywczą
  • kontrolą jakości surowców i produktów przemysłu  chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego.
  • ochroną środowiska

Uczyć Cię będzie wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy z branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Kadra prowadząca zajęcia może pochwalić się licznymi wynalazkami, co przekłada się na przyznane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody na światowych targach wynalazków, m.in.  na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu, Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze, czy na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji MTE w Kuala Lumpur w Malezji. Niektóre patenty są opracowane wspólnie ze studentami naszego Wydziału.
 
Laboratoria WTiICh wyposażone są w nowoczesną aparaturę i urządzenia pomiarowe oraz stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Studenci mogą brać udział w projektach badawczych, co dodatkowo rozwija i podnosi kwalifikacje zawodowe. Osiągnięte wyniki badań publikują w czasopismach naukowych, biorą udział w konferencjach dla młodych adeptów nauki. Swoje pasje naukowe i zainteresowania studenci mogą rozwijać w kołach naukowych „Cibus” i „Pentryt”. Chętni i otwarci na świat studenci mają możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu „Erasmus+”.

Cenne doświadczenie zawodowe zdobędziesz w ramach praktyk zawodowych, które mogą być realizowane w wielu współpracujących z Wydziałem firmach. 
W ramach studiów zdobędziesz unikalne kompetencje miękkie, które pozwolą Ci na kontynuację kształcenia, ukierunkowanie kariery zawodowej lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 Kryteria przyjęć na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia