PL

EN

Technika bezpieczeństwa i obronności
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Technika bezpieczeństwa i obronności to obszar działalności zgodny z proponowanymi specjalnościami w zakresie bezpieczeństwa zaplecza technicznego służb mundurowych oraz organizacji obronności. Struktura kierunku obejmuje realizację przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach przedmiotów ogólnych studenci uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in : BHP i ergonomii, Ochrony Własności Intelektualnej, Prawa Krajowego i Międzynarodowego Służb Mundurowych jak i psychologii, socjologii i etyki służb mundurowych.

Rozszerzenie kompetencji i kwalifikacji Studenta w obszarze przedmiotów podstawowych dotyczyć będzie obszarów obejmujących: Systemy pomiarowe, Komputerowe Wspomaganie projektowania i wytwarzania, Sensoryki i aktoryki systemów monitorowania, Logistyki wojskowej i zabezpieczeń logistycznych. Dodatkowo nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu  pierwszej pomocy , technik mediacyjnych oraz materiałów specjalnych i przygotowania obronnego. Uszczegółowienie tematyki kierunku Technika bezpieczeństwa i obronności w zakresie przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych została przybliżona w części - Co będziesz Studiował. Realizacja  zajęć na kierunku Technika bezpieczeństwa i obronności  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich pozwoli na wykorzystanie potencjału zaplecza badawczo naukowego Wydziału o 70 letniej tradycji i doświadczenia w kształceniu kadry inżynierskiej.
 Specjalności

  • Bezpieczeństwo zaplecza technicznego służb mundurowych
  • Organizacja obronności

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Technika Bezpieczeństwa i Obronności powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), informatyki (I), wiedzy o społeczeństwie (WOS). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował przedmioty podstawowe (w tym: ochronę własności intelektualnej, psychologię i socjologię, elementy przedsiębiorczości, etykę służb mundurowych, pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych) oraz przedmioty kierunkowe (takie jak: budowa i obsługa broni, kryptologia i systemy szyfrowania, obiekty i systemy infrastruktury krytycznej, systemy komunikacji i organizacji służb mundurowych). W trakcie studiów będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowej praktyki po ukończeniu 4 semestru studiów. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał jedną z dwóch wymienionych powyżej specjalności.  W skład przedmiotów specjalnościowych zaliczymy: systemy mobilności służb mundurowych, cyberbezpieczeństwo, monitorowanie stanu obiektów technicznych, prognozowanie i symulacja w sytuacjach kryzysowych, logistyka systemów obronności, zarządzanie czasem i zespołem oraz wiele innych.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Inżynier po ukończeniu studiów na kierunku Technika bezpieczeństwa i obronności jest osobą przygotowaną do realizacji wysokospecjalizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności zarówno w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, organizacjach  samorządowych, jednostkach wojskowych, policji czy też straży pożarnej.Dlaczego studia na kierunku?

Sięgający prawie 70 lat okres realizacji studiów wyższych na Politechnice Bydgoskiej w połączeniu z wypracowaną przez ten czas bazą laboratoryjną, doświadczeniem kadry naukowo-dydaktycznej gwarantuje szerokie możliwości znalezienia przez absolwentów ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Studenci naszego kierunku mają również szerokie możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez prężnie działające i zdobywające liczne nagrody koła naukowe, które również realizują prace na rzecz firm nie tylko z naszego regionu.Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), informatyki (I), wiedzy o społeczeństwie (WOS). obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 2I(pp albo 2pr) albo 2WOS(pp albo 2pr)]

gdzie: pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony. Do obliczenia ∑ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 

 studia I stopnia