PL

EN

Technologia chemiczna
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 3331 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Technologia chemiczna jest dyscypliną wiążącą z sobą nauki chemiczne i techniczne. Zajmuje się procesami technologicznymi, otrzymywaniem nowych produktów, modernizacją i optymalizacją procesów technologicznych oraz kontrolą jakości produktów. Po ukończeniu kierunku Technologia chemiczna możesz projektować procesy chemiczne oraz aparaturę, pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i rozwojowych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym itp., zarządzać jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Kierunek Technologia chemiczna uzyskał w latach 2015 i 2021 pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2022 roku kierunek Technologia chemiczna studia I stopnia otrzymał CERTYFIKAT „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA potwierdzający wysoką jakość kształcenia i nowatorski, dostosowany do potrzeb rynku pracy, program studiów. 
 Specjalności

  • technologia procesów chemicznych

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Technologia chemiczna oprócz trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) możesz wybrać jeden przedmiot dodatkowy spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I).
 Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: matematykę, fizykę i grafikę inżynierską) oraz przedmioty kierunkowe m.in. podstawy technologii chemicznej, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, projekt technologiczny. Oprócz tradycyjnych metod kształcenia takich jak wykłady multimedialne, zajęcia projektowe i laboratoryjne oraz seminaria na zajęciach stosowane są elementy metody design thinking.  Zajęcia projektowe realizowane w ramach różnych przedmiotów pozwalają na rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych problemów i obliczeń technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Ponadto, do rutynowych działań należą wizyty w zakładach branży chemicznej.

W ramach studiów studenci kierunku odbywają 6-tygodniową praktykę zawodową w zakładach pracy po VI semestrze nauki. Po 2 roku na kierunku Technologia chemiczna możesz wybrać jedną z trzech specjalności, na których oferujemy przedmioty specjalnościowe uwzględniające nowe trendy w nauce i technice.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku będziesz przygotowany do pracy na stanowisku technologa i inżyniera procesowego, jak również w laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontrolnych przedsiębiorstw związanych z wy¬twarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych. Możesz także założyć samodzielną działalność gospodarczą.
Nasi absolwenci cieszą się dobrą opinią i zajmują eksponowane stanowiska stanowiąc kadrę kierowniczą i zarządzającą w liczących się firmach na rynku krajowym i europejskim. Ponad 80% absolwentów znajduje zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim w zakładach pracy i przedsiębiorstwach o dużym znaczeniu gospodarczym.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na naszym Wydziale wybierając jedną z czterech specjalności na kierunku Technologia chemiczna realizowanych na studiach II stopnia.
 Dlaczego studia na kierunku technologia chemiczna?

Studia na kierunku Technologia chemiczna są jedynymi w województwie kujawsko – pomorskim studiami o profilu technicznym, które przygotują swoich studentów do rozwiązywania problemów technologicznych pojawiających się w praktyce w przemyśle chemicznym i pokrewnym. 

Nasi studenci zdobywają doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów, co jest możliwe m.in.  dzięki szerokiej współpracy naszego Wydziału  z przedsiębiorstwami   regionu i kraju. Wiedza zdobyta na kierunku Technologia chemiczna wykorzystywana będzie na co dzień w praktyce zawodowej.

W ramach kształcenia na kierunku wykwalifikowana kadra dydaktyczna przekazuje aktualną, nowoczesną wiedzę niezbędną do kreowania umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. 
 Kryteria przyjęć na kierunku technologia chemiczna?

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:
 
Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)] 

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. 
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia