PL

EN

Wzornictwo
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Wzornictwo jest działalnością twórczą. Wraz z rozwojem przemysłowych metod produkcji wzrosło znaczenie projektanta i metod jego kształcenia. Wzornictwo to nie tylko określenie wizualnych cech przedmiotu, ale również świadome kreowanie całego procesu jego wytwarzania. Projektant poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dla swojej nowej koncepcji projektowej. Poprzez innowacyjne rozwiązania zwiększa on konkurencyjność produktu na rynku. Studia na kierunku wzornictwo przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko rozumianego projektowania produktu oraz związanej z nim komunikacji wizualnej. Podczas procesu studiów poruszane są zagadnienia związane z teorią projektowania, ergonomią człowieka i technicznymi aspektami produkcji niezbędnymi do realizacji projektu. Studia obejmują również swym zakresem zajęcia ze sztuk pięknych, takich jak rysunek, malarstwo i rzeźba. Techniki wspomagania projektowania obok praktyk zawodowych są doskonałym uzupełnieniem zdobytej wiedzy. Kształcenie na kierunku Wzornictwa rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008.Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Wzornictwo powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

SZTUKI PIĘKNE (rysunek, malarstwo, rzeźba) – to cykl zajęć niezbędnych do wypracowania przez studenta potrzebnych umiejętności manualnych i warsztatu projektanta. Podstawą edukacji jest praca studyjna w oparciu o obserwację natury, zarówno w pracowni z wykorzystaniem modela, jak i na bazie innych możliwych wariantów rzeczywistości widzialnej. PROJEKTOWANIE SPECJALISTYCZNE – to cykl ćwiczeń projektowych mających na celu opracowanie samodzielnego projektu od koncepcji do wzoru przemysłowego z różnych sfer designu. Na zajęciach podejmowane są tematy projektowe dotyczące projektowania elementów wyposażenia wnętrz, urządzeń AGD, środków transportu, mebli, czy opakowań. Student nabywa umiejętność świadomego i twórczego projektowania, które jest zgodne z wymogami reżimu technologicznego dla różnych grup towarowych. TECHNICZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA – to cykl zajęć obejmujących swym zakresem poznanie zasad konstruowania i modelowania, które są ważnymi elementami procesu projektowego. Student przygotowany jest do biegłego operowania nowoczesnymi technologiami niezbędnymi do materializacji koncepcji projektowej. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTWANIA – to cykl zajęć mających na celu poznanie podstaw praktycznych komputerowego wspomagania w konstruowaniu 3D produktu. Student nabywa umiejętność biegłego poruszania się w przestrzeniach programów komputerowych systemów CAD i CAM przeznaczonych do tworzenia geometrii brył, teksturowania i wizualizacji. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI - to cykl zajęć obejmujących swym zakresem podstawową wiedzę na temat charakterystycznych cech przestrzeni miejskiej, zróżnicowanych kontekstów i zachodzących w nich relacji. Student nabywa umiejętności projektowania obiektów wyposażenia tejże przestrzeni z uwzględnieniem konkretnych uwarunkowań i ograniczeń. Rozwój cywilizacyjny oraz zmieniające się warunki ekonomiczne i technologia wymusza ciągłe dostosowanie procesu kształcenia. Jest to możliwe dzięki prowadzonej na wzornictwie ścisłej współpracy z biznesem oraz istniejącym systemem praktyk i stażów w firmach naszego regionu. Duże znaczenie ma również skład zespołu dydaktycznego. Są nimi praktykujący projektanci o dużym doświadczeniu w zawodzie. Jest to jedyny sposób na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, tak niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Zakres umiejętności, które nabywa absolwent naszego kierunku, obejmują wiedzę z obszaru wielu specjalności jak: wzornictwo, kształtowanie przestrzeni, opakowania i komunikacja wizualna. Absolwent po uzyskaniu dyplomu jest uprawniony i przygotowany do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach, zaczynając od designu, po kreowanie najbliższego otoczenia, oraz otaczającej nas infrastrukturze reklamowej. Szerokie spektrum dziedzin składających się na program nauczania w połączeniu z nabytą praktyką, daje studentom możliwość płynnego podjęcia pracy zawodowej w wybranych firmach lub kontynuowania dalszej kariery już samodzielnie, we własnych biurach projektowych.Dlaczego studia na kierunku wzornictwo?

Podstawą realizacji procesu kształcenia na kierunku WZORNICTWO jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Realizując program dydaktyczny Katedry Wzornictwa, przygotowujemy studenta do pracy w szeroko pojętym zawodzie projektanta. Jednak, aby to kształcenie było prawidłowe i dobrze przygotowywało słuchacza do zawodu, musimy wybiegać w przyszłość, wyprzedzać potrzeby rynku i bardzo dobrze zaplanować tę najbliższą i dalszą perspektywę kierunków kształcenia w naszej Katedrze. Dlatego też nadrzędną ideą, która przyświeca nam w naszych działaniach edukacyjnych, jest jak najlepsze dopasowanie się do potrzeb i wymagań „odbiorcy” naszych absolwentów, jakimi są firmy tak na rynku globalnym, jak i lokalnym, miejscowym, którego potrzeby są ściśle analizowane i konsultowane z regionalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i pracodawców. System praktyk i stażów w firmach naszego regionu, jak i ścisła współpraca z lokalnym biznesem, pozwalają na przełożenie zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej, na umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu projektanta. Pozwalają również na dostosowanie naszego kształcenia do potrzeb rynku, oraz jego szybkiej modyfikacji przy zachodzących zmianach ekonomicznych i technologicznych. Dążąc do jak najlepszego zaspokojenia lokalnego rynku w dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów designu, rozszerzamy cały czas w swoją działalność dydaktyczną o nowe obszary kształcenia. Kierunki te wynikają po trosze z tradycji naszego regionalnego przemysłu, jego wieloletnich uwarunkowań, specyfiki, oraz z bardzo dynamicznie rozwijających się nowych branż i dziedzin przemysłu, który otwiera swoje firmy i zakłady produkcyjne w naszym województwie. Oprócz podmiotów gospodarczych, istotnym czynnikiem stymulującym nasz kierunek do poszerzania swojej oferty dydaktycznej, jest współpraca z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz działania wiążące się z zaspokajaniem potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta i jego okolic. Podejmujemy współpracę z podmiotami będącymi jednostkami podległymi Urzędowi Miasta, jednostkami kultury oraz uczelniami wyższymi. Katedra nasza współpracuje także z wieloma firmami z regionu. Nasi studenci biorą z powodzeniem udział w opracowywaniu projektów dla takich firm jak: LOFTDecora, Stark, IMS Sofa, Instal-Projekt i wielu innych. Ostatnio bardzo mocno weszliśmy w rynek projektów przygotowywanych dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Projekty dla osób niepełnosprawnych, są więc również do zrealizowania w naszej bogatej ofercie usług projektowych. Projektowanie środków transportu i ich wyposażenia, to kolejna specjalność, którą coraz pełniej rozwijamy w naszej Katedrze. Mamy już spore doświadczenia w tym zakresie, współpracując z takimi formami jak Pesa, Solbus czy Famor. Ponadto realizowaliśmy wiele projektów konkursowych na opracowania pojazdów jednośladowych, pojazdów napędzanych energią słoneczną jak również prac na miejskie pojazdy elektryczne. Od wielu lat, nasza uczelnia intensywnie kooperuje z wieloma przedsiębiorstwami z Polski i regionu, m. in. z firmą Pesa, liderem wśród polskich producentów taboru szynowego. Zakład ten współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Wielu naszych absolwentów po ukończeniu wzornictwa, kontynuuje swoją zawodową drogę, pracując właśnie w Pesie, w jej komórce projektowej, projektując tam wyposażenie taboru szynowego. Podobną współpracę realizujemy również z firmą Famor i Solbus, dla której to opracowywaliśmy projekt pulpitu sterowniczego i kabiny kierowcy autobusu miejskiego SolCity, jak i wyposażenie taboru szynowego w przypadku firmy Famor.W tej specjalności zajmujemy się szeroko rozumianą, problematyką dotyczącą środków transportu, opracowując projekty pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego, szynowego i obiektów pływających. To ostatnie zagadnienie w kontekście bogatych tradycji naszego miasta i jego powiązania w wodą, ma istotne znaczenie dla rozwoju tej akurat specjalności. Daje nam szansę na pełniejsze zaistnienie w tej sferze działań projektowych wśród Uczelni w naszym kraju. Nowością jest nasza pracownia projektowania ubioru wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do realizacji zadań projektowych. Propozycje tematyczne w pracowni dobierane są z ogromną dbałością, dając możliwość poznania warsztatu projektowego w różnych dziedzinach mody na poszczególnych latach toku studiów. Zajęcia w pracowni zawierają istotne elementy charakteryzujące jakość i tryb przygotowania do pracy zawodowej w sferze mody w pracowniach, przedsiębiorstwach oraz w teatrze i telewizji. W założenia pracowni projektowania ubioru wpisują się elementy z zakresu projektowania mody, technologii, modelowania, konstrukcji ubioru i materiałoznawstwa. Inną, bardzo istotną specjalnością, która również bardzo mocno przybliża naszą Katedrę do realizacji potrzeb pracodawców, jest przygotowanie do tworzenia profesjonalnych form, różnego rodzaju opakowań wraz z całkowitym przygotowaniem ich do druku – w przypadku projektów wykorzystujących papier lub tekturę – dla drukarń, a w przypadku polietylenów - dla firm z branży tworzyw sztucznych. Bardzo duża ilość różnego rodzaju firm poligraficznych i drukarni – zdecydowanie większa niż w innych regionach kraju, z powodzeniem zatrudniłaby naszych absolwentów, dając im miejsca pracy i zatrudnienie. Również ze względu na dużą ilość firm w regionie zajmujących się przetwórstwem tworzyw, mielibyśmy w nich wiele możliwości do działań na polu designu, tak w sferze opakowań, jak i różnego rodzaju artykułów gospodarstwa domowego i sprzętów niezbędnych do wyposażenia mieszkań. Działania te i praktyczna ich realizacja powinny wychodzić naprzeciw nie tylko coraz mocniej eksponowanej potrzebie porządkowanie estetyki otoczenia człowieka, ale również powinny stanowić kanwę do inicjacji tak oczekiwanej obecnie współpracy biznesu lokalnego oraz samorządów z Uczelnią w ramach nowej transzy środków unijnych. Co roku organizujemy w salonach Galerii Miejskiej bwa wystawę prac dyplomowych studentów wzornictwa. Prezentowane są różnorodne projekty z wielu sfer designu – od mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, po tekstylia czy elementy wypełniające przestrzeń publiczną. Każdy z tych projektów, to gotowa i w pełni profesjonalna oferta dla producentów, przygotowana przez młodych projektantów, którzy rozpoczynają dopiero swoją twórczą drogę na rynku. Mimo młodego wieku, mimo niewielkiego jeszcze doświadczenia, są to projekty na wskroś dojrzałe, zawierające w sobie jednak spory ładunek młodzieńczej fantazji i energii. Wystawy projektów dyplomowych odbywają się w ramach kolejnych edycji Young4Design, czyli konferencji i wystaw organizowanych przez Katedrę Wzornictwa, które są pokazem kreatywności i możliwości studentów oraz absolwentów Wzornictwa bydgoskiej uczelni. Od kilku lat wraz z całym zespołem Katedry Wzornictwa, organizujemy Festiwal Synteza Sztuk, który od 2019 roku roku przekształcił się i zmienił nazwę na SYNERGIA SZTUK. Na Festiwalu tym prezentujemy przedstawicieli różnych dyscyplin artystycznych - od muzyki przez malarstwo, rzeźbę, grafikę, po sztuki projektowe - architekturę i wzornictwo. Ideą organizowanego przez nas Festiwalu, jest przelanie myśli o jedności wypowiedzi plastycznej oraz obszarów intelektualnych i emocjonalnych przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych dyscyplin twórczych. Rokrocznie festiwal gości w kilku miejscach jednocześnie, potwierdzając w ten sposób główną ideę swego istnienia – artystyczną syntezę różnorodności.Kryteria przyjęć na kierunek wzornictwo?

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo HS(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo WOS(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr) albo B(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo Ch(pp albo 2pr)] + [EP]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu projektanta wzornictwa.
Egzamin składa się z przeglądu prac. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument PDF powinien być przygotowany w jednym (scalonym) pliku i zawierać 15 prac, w tym: 6 prac rysunkowych (dowolna technika), w tym minimum 3 prace w formacie min. B2 (martwa natura); 3 prace malarskie (dowolna technika), w tym minimum 1 praca w formacie min. B2 (temat dowolny); 5 prac dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie wybranym kierunkiem (szkice, projekty, fotografie, makiety, modele itp.); 1 praca z zakresu predyspozycji zawodowych, której temat zostanie przedstawiony w komunikacie organizacyjnym dla kandydatów na kierunek wzornictwo. 


 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia